Infocopy

INFORMACJA RODO
DLA POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Klauzula informacyjna dla potencjalnych Klientów art. 14 RODO
PHU INFOCOPY Tomasz Kot z dnia 2020.11.03.

INFORMACJA RODO DLA POTENCJALNYCH KLIENTÓW
Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], przekazujmy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PHU Infocopy Tomasz Kot., adres: ul. Średnia 17, 65-414 Zielona Góra (ADO). Dane kontaktowe: infocopy@infocopy.com.pl

2. W jakim celu są przetwarzane Pana/Pani dane i na jakiej podstawie?
ADO przetwarzane Pana/Pani dane osobowe w celu marketingu swoich produktów i usług. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi:
1) art. 6 ust. lit. f) RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które obejmują działania w zakresie marketingu produktów i usług ADO;
2) wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przesłanie informacji o produktach i usługach ADO na Pana/Pani lub prowadzonego przez Pana/Panią przedsiębiorstwa adres e-mail, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.) lub przepisami prawnymi je zastępującymi.

3. Skąd pozyskaliśmy Pana/Pani dane osobowe? Jakie kategorie Pana/Pani danych osobowych posiadamy?
Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych internetowych rejestrów przedsiębiorców, tj. m. in. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ewidencji prowadzonej przez Panorama Firm sp. z o.o. (adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa) lub ze strony internetowej prowadzonego przez Pana/Panią przedsiębiorstwa. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w zakresie obejmującym imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorstwa) oraz dane kontaktowe.

4. Czy Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty, którym ADO powierzył lub zlecił ich przetwarzanie (np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne, doradcze lub prawne).

5. Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub cofnięcia udzielonej przez Pana/Panią zgody na przesyłanie informacji o usługach i produktach ADO.

6. Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. W określonym w RODO zakresie przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Panu/Pani danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Panu/Pani także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przesyłanie
informacji o usługach i produktach ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

7. Czy Pana/Pani dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym formie profilowania?
Informujemy, że Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie profilowania.