Warunkiem zakwalifikowania urządzenia do naprawy przez PHU INFOCOPY jest poprawne i kompletne wypełnienie formularza naprawy przez zgłaszającego. W przypadku jakichkolwiek trudności przy wypełnianiu formularza należy skontaktować się z działem handlowym PHU INFOCOPY.

 

Urządzenie wysyłane do naprawy powinno być kompletne, nie może posiadać braków z zakresu jego budowy i użyteczności (brak części obudowy, kabli przyłączeniowych) oraz posiadać nie uszkodzoną plombę gwarancyjna PHU INFOCOPY. Wyjątek stanowią sytuację, gdzie po wcześniejszym ustaleniu z działem serwisu PHU INFOCOPY nadesłane urządzenie ma zostać uzupełnione podczas naprawy o brakujące elementy.

 

Urządzenie może być dostarczone do naprawy osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres: PHU INFOCOPY, ul. Średnia 17, 65-414 Zielona Góra, na koszt wysyłającego.

 

Jeśli w przesyłce znajduje się urządzenie niewyszczególnione na formularzu zgłoszeniowym to firma PHU INFOCOPY zastrzega sobie możliwość odesłania go do nadawcy na jego koszt. Rozpoczęcie naprawy jest możliwe tylko po wpisaniu urządzenia na formularz naprawy.

 

Po zakończeniu naprawy na adres e-mail podany w formularzu zostaje wysłane odpowiednie powiadomienie

 

Zwrot urządzenie po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt PHU INFOCOPY. Koszt zwrotu urządzeń po naprawie płatnej ponosi zgłaszający.

 

W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją firma PHU INFOCOPY pobiera opłatę wynoszącą 80 zł brutto za ekspertyzę dotyczącą wykrycia uszkodzenia.

 

W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu 30 dni od od informacji o zakończeniu naprawy serwis pobiera opłatę magazynową w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.

 

 

FORMULARZ NAPRAWY

 

 

 

 

Monday the 6th.
Pwd by Top 10 poker sites